Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Eiendomsavdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 472.000 m2 egne og 110.000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Masterplan for UiOs eiendommer ble vedtatt av styret juni 2015 og legger føringene for videre utviklingen av eiendomsmassen. De kommende årene vil implementering av masterplan være en sentral aktivitet for avdelingen.

Eiendomsavdelingen er universitetets største resultatenhet med 240 ansatte og fire underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og utredning, Prosjekt og Forvaltning og stab.

Prosjektavdelingen har ansvar for gjennomføring av prosjekter med bygningsmessig, teknisk og funksjonell oppgradering av universitetets bygningsmasse. Det innebærer grensesnitt mot fakultetene, museene og øvrig organisasjon i forbindelse med prosjektene, samt utstrakt leverandør- og myndighetskontakt. Avdelingen har også prosjektledelsesansvar for oppføring av nybygg i egen regi, bl.a. Klimahus på Tøyen og oppfølging av byggeprosessen der nybygg oppføres av eksterne byggherrer som Entra og Statsbygg. Prosjektavdelingen ledes av prosjektdirektør og består i tillegg av åtte prosjektledere, en kalkulatør og en prosjektsekretær. Til sammen utgjør vi et stort og faglig godt prosjektledermiljø.

 

Prosjektleder/Prosjektsjef

Beskrivelse

Til Prosjektavdelingen søker vi nå prosjektleder/prosjektsjef. Som prosjektleder vil du være ansvarlig for å lede eiendomsavdelingens oppgraderings- og rehabiliteringsprosjekter i nær dialog med brukere og leverandører.

Den rette kandidaten kan vurderes ansatt som prosjektsjef. Som prosjektsjef vil du i tillegg ha ansvar for en del av avdelingens prosjektportefølje og være prosjektdirektørs stedfortreder. Arbeidsoppgavene, i tillegg til prosjektlederansvaret, vil være usikkerhetsvurderinger, ressursdisponering, ressursfordeling og vurdering av muligheter for synergier mellom prosjektene, samt kostnadsvurderinger i tidligfase av prosjektene. I prosjektdirektørs fravær vil prosjektsjefen representere Prosjektavdelingen i Eiendomsavdelingens ledergruppe, overvåke og rapportere utvikling av kostnader og fremdrift i prosjektene og ha lederansvaret for medarbeiderne i avdelingen.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektledelse av Eiendomsavdelingens byggeprosjekter (brukertilpasnings-, rehabiliterings- og vedlikeholdsprosjekter)
 • Gjennomføre anskaffelser knytte til prosjektene i samarbeid med innkjøpsrådgiver og følge opp leverandører knyttet til prosjektering og gjennomføring
 • Holde tett dialog med brukerrepresentanter før og under prosjekte
 • Følge opp egne prosjekter iht. rammer for kostnad, kvalitet og tid(fyll inn tekst)

Kvalifikasjoner

 • Det kreves høyere utdanning på bachelornivå for tilsetting som Overingeniør og på masternivå for Senioringeniør, innen fagfeltene Bygg, VVS eller EL. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan i spesielle tilfeller kompensere utdanningskravet.
 • Det kreves relevant erfaring fra entreprenør eller rådgiverbedrift knyttet til ledelse av byggeprosjekter innenfor en eller flere av følgende aktiviteter:
  • Prosjektering og prosjekteringsledelse
  • Utarbeidelse av arbeidsgrunnlag og anbudsdokumenter
  • Oppfølging av kostnader, fremdrift og kvalitet
  • Ledelse og oppfølging av arbeider på byggeplass
  • Brukermedvirkning og brukeroppfølging
  • Det kreves god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
  • Det kreves kjennskap til aktuelle it-verktøy
 • For prosjektsjef kreves det i tillegg en eller flere av følgende aktiviteter:
  • Erfaring fra personalledelse, økonomioppfølging og risiko- og

 Personlige egenskaper

 • Det kreves at du
  • Har gode samarbeidsevner
  • Er systematisk og ryddig
  • Har god gjennomføringsevne
  • Har evne til å drive prosjekter fremover

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og spennende arbeidsmiljø med gode kollegaer og godt faglig miljø
 • Prosjekter i en svært interessant, spennende og utfordrende bygningsmasse.
 • Lønn fastsettes etter indviduell vurdering avhengig av ansiennitet og kompetanse
  • som Prosjektsjef (SKO 1088 Sjefsingeniør) innenfor et spenn mellom kr 715 400 og kr 815 800,
  • som Prosjektleder (SKO 1181 Senioringeniør) innenfor et spenn mellom kr 617 800 og kr 745 600 eller (SKO 1087 Overingeniør) innenfor et spenn mellom kr 594 400 og kr 673 800
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Eventuelt: Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer.)

Søknad med vedlegg må sendes inn via UiOs elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge, vennligst klikk her.

Søknadsfrist: 6.november 2017.    

 

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Eventuelt ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: UiO oppfordrer spesielt kvinner til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

 

Kontaktpersoner:

Seniorrådgiver Jan Egil Myhre mob. 90 89 25 22,  E-post:  jan.egil.myhre@habberstad.no

Seniorrådgiver Øystein Malme mob. 40 40 35 54,  E-post: oystein.malme@habberstad.no 

Underdirektør (prosjektdirektør) Erik Munthe-Kaas mob. 99 20 65 03