Regelrådet er et faglig og politisk uavhengig forvaltningsorgan under Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og skal bidra til at næringslivet ikke påføres unødvendige byrder gjennom nytt eller endret regelverk. Regelrådet skal veilede departementer og direktorater, samt publisere uttalelser når nye forslag til lover og forskrifter sendes på høring. Regelrådets faste sekretariat har kontor samlokalisert med Kartverket i Hønefoss. Les mer om vårt arbeid på www.regelradet.no

 

Leder av Regelrådets sekretariat 

Vil du bidra til å utvikle forvaltningen og sikre næringslivets rammevilkår?

Vi søker leder til Regelrådets sekretariat i Hønefoss. Sekretariatsleder er ansvarlig for den daglige driften av Regelrådet og har personalansvar for sekretariatet som består av fem stillinger med variert fagbakgrunn innen økonomi, jus og annen samfunnsvitenskap. Stillingen rapporterer til Regelrådets leder, som er øverste ansvarlige overfor NFD og leder rådets arbeid.

Du vil lede og videreutvikle en ung, fersk og entusiastisk organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag innenfor det som går under betegnelsen «smart regulering». Samtidig vil du delta aktivt i det internasjonale samarbeidet på området.

Regelrådet er et viktig tiltak i regjeringens politikk for forenklinger for næringslivet. Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

  • Tilrettelegge og videreutvikle Regelrådets virksomhet, i tett samarbeid med rådsleder
  • Bidra til Regelrådets synlighet i media og i forvaltningen
  • Lede arbeidet med uttalelser og veiledning
  • Forberede og delta i Regelrådets møter
  • Videreutvikle sekretariatets administrative rutiner
  • Sikre optimal utnyttelse av kompetanse og ressurser
  • Delta i nettverk med andre europeiske regelråd og relevante internasjonale fora

Du vil jobbe i grenseflaten mellom forvaltning og næringsliv, hvor ditt engasjement for samfunnsoppgaven blir viktig for å lykkes. Du trives i en offensiv og aktiv rolle for å synliggjøre Regelrådets arbeid, samtidig som du er opptatt av å motivere og engasjere egne ansatte. Din evne til å sette retning, se helhet og jobbe strategisk med beslutningskraft og gjennomføringsevne, er viktig. Du er en sterk relasjonsbygger, både internt og eksternt, og trives med å utvikle nettverk.

Vi søker deg som har relevant utdannelse på masternivå, gjerne kombinert med erfaring fra og god forståelse for forvaltningen, hvor økonomiske og juridiske analyser og konsekvensutredninger bør være viktige elementer. I tillegg vil vi vektlegge din ledererfaring, med dokumenterbare resultater. Erfaring fra privat næringsliv vil telle positivt, men er ingen forutsetning. Vi forutsetter god muntlig og skriftlig formuleringsevne, både på norsk og engelsk.

Vi tilbyr en spennende lederstilling i en organisasjon med tverrfaglig kompetanse og et godt arbeidsmiljø. Vi har fleksibel arbeidstidsordning, hjemmekontorløsninger og medlemskap i Statens pensjonskasse med gunstige pensjons- og låneordninger. Lønnsspenn: kr 686 900 – 910 900 (ltr. 75-85).

 

Interesserte kan ta uforpliktende kontakt med en av våre rådgivere i Habberstad, Jan Egil Myhre, tlf. 908 92 522 eller Øystein Malme, tlf 404 03 554.

Søknad med CV sendes jan.egil.myhre@habberstad.no senest 31. oktober 2017.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål for oss å oppnå en balansert arbeidsstyrke hva gjelder alder, bakgrunn, funksjonsevne og kjønn.