Sykehusbygg HF ble stiftet som et felleseid helseforetak i november 2014, eid av de fire regionale helseforetakene. Sykehusbygg HF skal sikre et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging- og bygging på et høyt internasjonalt nivå.

Sykehus-Norge har ansvar for en bygningsmasse på nesten 5 millioner kvadratmeter og med samlede investeringsplaner på rundt 10 milliarder kroner årlig i de nærmeste årene.

Sykehusbygg HF skal bidra til fremtidsrettet utvikling av sykehusutbyggingen i Norge gjennom læring, innovasjon, erfarings- og kompetanseoverføring, og skal være en ressursleverandør for de øvrige helseforetakene.

Sykehusbygg HF skal utføre tjenester knyttet til utvikling, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter og tjenester innenfor eiendomsområdet.

 

Prosjektleder bygg

Helse Stavanger HF,
Stavanger universitetssjukehus

Arbeidssted: Stavanger

Det planlegges for å bygge første byggetrinn av nytt universitetssjukehus. Det er etablert et prosjekt kalt SUS2023, som har ansvar for alle aktiviteter knyttet til planlegging av første byggetrinn for nytt universitetssjukehus i Helse Stavanger HF. Prosjekteier/byggherre er Helse Stavanger HF. Prosjektet har nettopp fått godkjent forprosjekt, og går dermed over i gjennomføringsfasen. Målet er at første byggetrinn av nytt universitetssjukehus ferdigstilles i løpet av sommeren 2023.

Vi søker nå etter en prosjektleder bygg. Personen vil bli en nøkkelperson i prosjektledelsen og stillingen er tillagt ansvaret for å styre den totale gjennomføringen av bygningsmessige arbeider, inklusive utomhus.

Erfaring som prosjektleder bygg i tilsvarende komplekse prosjekter er et krav til stillingen

Prosjektet har stor fokus på å industrialisere byggeprosessen. Videre skal prosjektet følge den såkalte Rogalandsmodellen, og kandidaten må ha kjennskap til hva denne innebærer.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for gjennomføring av bygningsmessige arbeider og utvendige arbeider innenfor godkjente rammer
 • Ansvar for at områdets leveranser er i samsvar med prosjektets mål og premisser og innenfor fastlagt ramme for kvalitet, tid og kostnad
 • Ansvar for å bidra til at prosjektets helhet og mål blir optimalt ivaretatt på tvers av områdevise ansvarsgrenser
 • Ansvar for å koordinere entreprisene mellom de ulike entreprenørene innenfor byggfagene
 • Ansvar for å sikre at grensesnitt ivaretas mot andre fag og delområder (teknikk, IKT, brukerutstyrs-entrepriser og –leveranser)
 • Ansvarlig for å følge opp at LEAN-planene på byggeplass følges
 • Ansvar for helhetlig risikostyring
 • Ansvar for å organisere og følge opp prosjektets mål for SHA og ytre miljø
 • Ansvar for å planlegge samt å gjennomføre testing som grunnlag for ibruktakelse og eierskifte
 • Ansvar for å organisere, bemanne og lede området
 • Ansvarlig for å engasjere og avslutte ansettelse- og innleieforhold for personell i eget område i et koordinert samvirke med prosjektdirektør

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere teknisk eller økonomisk utdannelse fra universitet/høyskole
 • God kjennskap til og erfaring fra komplekse prosjekter med bruk av ulike former for gjennomføringsstrategier, kontrakts/-entreprisestrategier og samhandlingsmodeller.
 • Godt kjent med lover og regelverk som gjelder på byggeplass og i bransjen for øvrig

Personlige egenskaper:

 • Evne til å arbeide systematisk og målrettet
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Gjennomføringskraft
 • Effektiv og systematisk
 • Godt humør og engasjement
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Helhetstenkende
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Sykehusbygg HF tilbyr konkurransedyktig lønns- og arbeidsvilkår. Sykehusbygg har verdiene «Kunnskapsrik, effektiv og pålitelig» og er en lærende organisasjon der deling av kunnskap står sentralt. Sykehusbygg har dyktige og dedikerte medarbeidere, og vi søker derfor en som kan identifisere seg med verdigrunnlaget og bidra til videre utvikling av Sykehusbygg som nasjonalt kompetansemiljø innenfor sykehusplanlegging –og bygging. Dette for å kunne utvikle og bygge framtidens sykehus.

For nærmere informasjon om stillingen så kan du ta kontakt med prosjektdirektør Kari Gro Johanson, på telefon 913 92 284 eller vår rådgiver i Habberstad Bjørn Skogstad, tlf. 930 66 437.

Søknad med CV sendes bjorn.skogstad@habberstad.no innen 09.10.2017.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.