Helse Sør-Øst RHF er et av landets fire regionale helseforetak og har ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet til 2.9 mill. innbyggere i Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Vest-Agder og Aust-Agder. Omsetningen er om lag 79 mrd. kroner. Helse Sør-Øst har cirka 78 000 medarbeidere.

Helse Sør-Øst RHF kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver i spennende og tverrfaglige kompetansemiljøer og et inspirerende arbeidsmiljø med høyt tempo og høye krav til faglig kvalitet. Lønn etter avtale og offentlig tjenestepensjonsordning.

Helse Sør-Øst RHF skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

For mer informasjon om Helse Sør-Øst RHF, se www.helse-sorost.no

 

Direktør medisin- og helsefag

Store muligheter og utfordringer i grenseflaten mellom fag, politikk og ledelse

Direktør medisin- og helsefag vil ha en svært viktig rolle i arbeidet med å sikre et godt og likeverdig helsetilbud for befolkningen i regionen. Vi søker en offensiv, leveransedyktig og samarbeidsorientert leder som vil være en premissgiver for å lede strategiske prosesser, samt bidra til at Helse Sør-Øst RHF når sine mål til pasientenes beste. Den rette personen får store muligheter og utfordringer i grenseflaten mellom fag, politikk og ledelse, både regionalt og nasjonalt.

Aktuelle kandidater har medisinsk utdanning, minimum cand. med., og bred erfaring fra spesialisthelsetjenesten. Interesse for kvalitetsforbedring, beste praksis og pasientsikkerhet, samt vilje til å finne nye løsninger og samhandlingsformer både innad i spesialisthelsetjenesten og med kommunene er viktig. Arbeidet skjer i tett dialog med helseforetakene, brukere og medarbeidere og inn mot kommunene. Videre er det utstrakt kontakt og samarbeid med Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet. Dette krever at kandidaten er analytisk og helhetstenkende, samt er en god relasjonsbygger som forstår, verdsetter og kan lede omfattende medvirkningsprosesser. Vi søker kandidater med bred samfunnsforståelse og god innsikt i sentrale utviklingstrekk innenfor nasjonale og internasjonale helsemiljøer.

Direktør medisin- og helsefag rapporterer til administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. Avdeling Medisin og helsefag har om lag 30 årsverk.

Helse Sør-Øst RHF har hovedkontor på Hamar, men stillingen vil kreve betydelig fleksibilitet og vesentlig aktivitet inn mot helseforetak, departement og direktorat. Fleksible løsninger kan avtales etter behov.
Lønn etter avtale og offentlig tjenestepensjonsordning gjennom egen pensjonskasse PKH.

Ønsker du nærmere opplysninger om stillingen kan du kontakte vår rådgiver Kolbjørn Preus tlf. 40 40 35 53 i Habberstad AS.

Søknad med CV sendes til kolbjorn.preus@habberstad.no innen 16.10.2017.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres, jfr. Offentleglova §25 annet ledd.