Sykehusbygg HF ble stiftet som et felleseid helseforetak i november 2014, eid av de fire regionale helseforetakene. Sykehusbygg HF skal sikre et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging- og bygging på et høyt internasjonalt nivå.

Sykehus-Norge har ansvar for en bygningsmasse på nesten 5 millioner kvadratmeter og med samlede investeringsplaner på rundt 10 milliarder kroner årlig i de nærmeste årene.

Sykehusbygg HF skal bidra til fremtidsrettet utvikling av sykehusutbyggingen i Norge gjennom læring, innovasjon, erfarings- og kompetanseoverføring, og skal være en ressursleverandør for de øvrige helseforetakene.

Sykehusbygg HF skal utføre tjenester knyttet til utvikling, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter og tjenester innenfor eiendomsområdet.

 

Vil du bli med på laget?

 

Prosjektledere

Sykehusbygg HF søker prosjektledere til bygging av nytt sykehus i Drammen og til sykehusprosjekter i Oslo.

Det skal bygges nytt sykehus i Drammen (Vestre Viken HF) og det er lagt til grunn at forprosjekt skal starte tidlig i 2018.

Ved Oslo Universitetssykehus HF skal det bygges ny regional sikkerhetsavdeling og nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet. Det er besluttet at forprosjekt for disse prosjektene starter i 2018. I tillegg er det besluttet at konseptfase for utbygging på Aker og Gaustad starter tidlig i 2018.

Helse Sør-Øst RHF er ansvarlig for å gjennomføre prosjektene og har etablert en prosjektorganisasjon med ressurser fra Sykehusbygg HF for å styre planleggingen og gjennomføringen. Vi søker derfor etter:

Prosjektledere bygg, teknikk, IKT og utstyr

Vi har behov for prosjektledere som skal følge utbyggingsprosjektet fra tidligfase (forprosjekt eller konseptfase) helt frem til de enkelte kontraktene er avsluttet og bygget er overlevert til driftsorganisasjon.

Vi søker prosjektledere med bred faglig bakgrunn og erfaring innenfor; 

  • Bygg
  • VVS
  • Elektro
  • IKT
  • Utstyr

Det legges opp til at prosjektlederne i tidligfasen skal ha en sentral rolle i styringen av de aktuelle prosjekteringsoppdragene samt sikre kvalitet i prosjekteringsunderlaget. I gjennomføringsfasen er det forutsatt at prosjektlederne styrer utvalgte kontrakter innen sitt fagområde.


Felles for stillingene er at:

Det søkes etter personer med høyere utdanning (fortrinnsvis teknisk) med erfaring fra tilsvarende stillinger i store utbyggingsprosjekter, primært sykehusprosjekter.  Det legges vekt på evne til å arbeide systematisk og målrettet, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og leveransedyktighet. 

Alle stillingene er faste.

Lønn etter avtale. Pensjons- og forsikringsordninger gjeldende for Sykehusbygg HF.

Arbeidssted: Arbeidssted vil være på felles prosjektkontor i Oslo og på prosjektrigg på byggeplass i Drammen eller Oslo.

Kortfattet søknad med CV sendes til jan.egil.myhre@habberstad.no innen 21.08.2017.

 

Kontaktperson for nærmere informasjon om stillingene:

Prosjektdirektør Dag Bøhler, tlf. 915 14 324

Prosjektsjef prosjektstøtte Øyvind Ludvigsen, tlf. 900 38 123

Rådgiver Jan Egil Myhre i Habberstad, tlf. 908 92 522

 

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.