I Habberstad ser vi på metoder som viktige hjelpemidler for å sikre god fremdrift, ryddig rapportering og høy grad av måloppnåelse. Men metodene er ikke mål i seg selv, og konsulenter fra Habberstad vil bruke metodene med fornuft og nøysomhet for å oppnå effektiv prosjektledelse.

Vi tilpasser oss kundens standarder og metoder for prosjektledelse der hvor slike er etablert.

Habberstad tror ikke at det er hensiktsmessig å utvikle egne metoder innenfor områder hvor det allerede finnes fullgode metoder med global utbredelse. I mange av våre oppdrag er prosjektledelse og endringsledelse sentrale elementer. Vi anbefaler å bruke hhv PRINCE2 og ADKAR på disse feltene.

Som med de fleste gode metoder bygger disse på sunn fornuft satt i system. De er sunne og fornuftige fordi de har vist seg å virke. De er satt i system, og er dermed mulig å planlegge for.

 

Disse metodene er også svært utbredt, både i Norge og i mange andre land. Derfor vil prosjektledere fra Habberstad lett kommunisere med kunder og andre parter.

 

Prosjektledelse: PRINCE2

Prosjektledere fra Habberstad kan bruke kundens egne metoder, men hvis kunden ikke har etablerte metoder for prosjektledelse, vil vi anbefale PRINCE2.

Dette er en metode som har bevist sin verdi gjennom svært mange prosjekter, i mange år og i mange land. Metoden  og brukes i dag i både offentlig og privat sektor. PRINCE2 dekker organisering, ledelse og oppfølging av prosjekter, og kan tilpasses prosjektets behov når det gjelder omfang og dybde. Habberstad har en rekke konsulenter som er sertifisert innen prosjektledelse på høyeste nivå, PRINCE2 Practitioner.

PRINCE2® er et varemerke eiet av Office of Government Commerce, et statlig britisk selskap.

 

Gevinstrealisering: MoV

Management of Value (MoV) fokuserer på å finne den rette balansen mellom fordelene og kostnadene i prosjektarbeid og hva leveransene vil bety i praksis. Mens prosjektstyring i hovedsak handler om å definere ulike leveranser på tid og kost, og egenskaper leveransene skal ha, så fokuserer MoV på hvilke virkninger disse leveransene skal ha i organisasjonen.

MoV er et godt supplement til PRINCE2, og kan gi viktige innspill til prioritering mellom ulike alternativer slik at den totale virkningen blir best mulig. 

MoV® er et varemerke eiet av Office of Government Commerce, et statlig britisk selskap.

 

Endringsledelse: ADKAR  

Habberstad bruker ADKAR-metoden for endringsledelse, og har en rekke konsulenter med sertifisert kompetanse på metoden. Vi ser på dette som et godt supplement til prosjektledelse.

ADKAR-metoden har et individuelt fokus, og bygger på hvordan hver enkelt medarbeider forholder seg til endringer. Den er ikke avhengig av at organisasjonen er skrudd sammen på en bestemt måte, eller har bestemte formål. Derfor kan ADKAR brukes i alle slags virksomheter.

ADKAR er et verktøy for å gi systematisk tilnærming og langsiktighet i krevende prosesser. Endringene skal gi gevinster, og disse skal kunne høstes gjennom år. Det er vel verd å legge omtanke i prosessen, slik at disse gevinstene faktisk kan hentes inn.

ADKAR® er et varemerke eiet av Prosci® Inc.

 

Testledelse: ISTQB 

Habberstad har flere sertifiserte konsulenter innen testledelse (ISTQB). Som kjøper av et nyutviklet system er det lett å lene seg tilbake med en forventning om at produktet leveres feilfritt fra første stund. Det er sjelden en hensiktsmessig holdning.

Som kunde har man all mulig interesse i å engasjere seg tidlig i utviklingsløpet. Testing kan ikke utsettes til rett før produktet skal tas i bruk. Da er det for sent.

Generelt betyr testing at en sjekker produkter for å finne ut om de virker ”bra nok”. Uten test vet vi ingenting om produktet. Etter en test vet vi i hvert fall noe. 

Det er mye å spare på å finne eventuelle feil tidlig. Testingen skal begynne så tidlig som mulig under et utviklingsprosjekt, og effektiv prosjektledelse legger til rette for at dette skjer.

ISTQB® er et varemerke som eies av International Software Testing Qualifications Board

 

IT-sikkerhet og styring: CISA

CISA står for Certified Information Systems Auditor. De ferdigheter og kunnskaper som ligger i CISA-sertifiseringen innebærer kompetanse i fem domener, så som standarder og praksis for sikker forvaltning av IT-løsninger; organisasjon og ledelse; prosesser; integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet; og software-utvikling, -anskaffelse og -vedlikehold.

Habberstad har flere rådgivere på dette feltet, og vi trekker også inn kompetanse herfra i annen prosjektledelse.

CISA® er et varemerke som eies av ISACA®, tidligere kjent som Information Systems Audit and Control Association.

 

Systemarkitektur: TOGAF

Habberstad har en rekke rådgivere med sertifisert kompetanse på systemarkitektur, som TOGAF Certified

Systemarkitektur handler om å optimalisere bedriftens prosesser og løsninger i et integrert miljø som er tilpasningsdyktig overfor endrede forutsetninger. Arkitektur er ofte et element i IT-prosjektledelse.

The Open Group Architecture Framework - TOGAF - utvikles og vedlikeholdes av medlemmer i The Open Group, som medlemmer i The Architecture Forum. TOGAF bygger på Technical Architecture Framework for Information Management (TAFIM), som ble utviklet av US Department of Defense.

TOGAF® er et varemerke som eies av The Open Group®

 
FacebookLinkedIn