Endringsledelse

Det investeres mye i nye systemløsninger, nye arbeidsformer og prosesser. En nyutviklet arbeidsprosess eller systemløsning er ikke i mål før den er tatt i bruk, og fordelene kan begynne å vise seg.

Innføringen kommer ikke av seg selv, men krever aktiv endringsledelse. Her er det mye å hente, for god endringsledelse er svært lønnsomt. En undersøkelse som Prosci® har foretatt viser at prosjektene lykkes bedre hvis de omfatter effektive tiltak innen endringsledelse. Forskjellen er stor:

Prosjekter som har effektiv endringsledelse lykkes i 96% av tilfellene, mens prosjekter bare lykkes i 16% av tilfellene dersom endringsledelse er dårlig håndtert. Undersøkelsen omfatter totalt 1.896 prosjekter i 822 ulike virksomheter verden over (Ref Prosci® "Best Practices in Change Management, 2014).

Habberstad bruker ADKAR-metoden for endringsledelse, og har mange sertifiserte rådgivere. Vi bruker norsk som arbeidsspråk, men vi har valgt å beholde den innarbeidede engelske betegnelsen på metoden.

Bruk av ADKAR-metoden øker gjennomslaget for endringene man ønsker, og bidrar til å håndtere motstand på en god måte. Som med de fleste gode metoder bygger den på sunn fornuft satt i system. (Les mer om våre metoder...)

ADKAR-metoden har et individuelt fokus, og bygger på hvordan hver enkelt medarbeider forholder seg til endringer. Den er ikke avhengig av at organisasjonen er skrudd sammen på en bestemt måte, eller har bestemte formål. Derfor kan ADKAR brukes i alle slags virksomheter.

Navnet ADKAR er et akronym. Det henspeiler på disse fem delene:

A-en står for Awareness. Oppmerksomheten skal dreie seg om hvorfor det er behov for endring, og konsekvensene av å ikke endre. Vi kan ikke ta for gitt at behovet er klart for alle. Selv ikke de som selv rammes av konsekvensene av manglende endring behøver å forstå at endring er nødvendig, og enda mindre sannsynlig er det at de som ikke direkte er berørt vil kunne se konsekvensene.

Oppmerksomheten kan bygges ved å undersøke hva som kan oppnås hvis en bestemt endring gjennomføres. Dernest hva som vil skje hvis man ikke endrer seg. Her er det naturlig nok usikkerhet, for hverken den positive vinklingen eller den negative vil kunne bygge på sikker viten. Begge alternativer ligger inn i fremtiden, og mye kan skje. Men oppmerksomhet om en endring kan likevel bygges fra begge sider: ved å erkjenne at både gjennomføring av en endring og motstand mot endringen har konsekvenser.

D'en i ADKAR står for Desire. Det handler om ønsket om å oppnå den fordelen som endringen kan by på. Motstand mot endring er en del av menneskenaturen, og en nødvendig del av denne. I seg selv er motstanden mot endring ikke negativ, men den kan bli det, og den kan ha negative konsekvenser.

Utvikling av ønsket om endring handler om å håndtere motkreftene på en effektiv og forsvarlig måte. Men det handler også om å formidle de ulike aspektene ved endringen og konsekvensene.

Mens bedre lønnsomhet etter en endring kanskje taler mest direkte til eierne, som kan vente seg et økonomisk utbytte, vil dette ha mindre appell til ansatte som ikke har egne eierinteresser. På sin side vil disse kanskje ha større sans for argumentet om at jobbsikkerheten utvilsomt er større i en lønnsom bedrift enn i en som sliter økonomisk.

Konsekvensene av både endring og ikke-endring går naturligvis langt utover det økonomiske. Det dreier seg også om andre slags verdier, både for den enkelte og for virksomheten.

K er tredje bokstav i akronymet, fra Knowledge. Kunnskap er nødvendig både i endringsprosessen og i den nye situasjonen som vi endrer til. Denne kunnskapen kan utvikles gjennom flere tiltak. Som med andre ting som skal læres: hvis du ikke bruker det vil det ikke sitte særlig godt. På engelsk sier man "use it or lose it". Derfor er det viktig at kunnskapen raskt kommer i bruk. Praksis bidrar til at læringseffekten blir best mulig.

A nummer to kommer fra Ability. Det er ikke nok å ha teoretisk kunnskap. Ibsen sa det godt i Peer Gynt: "Ja, tænke det; ønske det; ville det med; - men gjøre det! Nej, det skjønner jeg ikke!" Evnen til å gjennomføre det som skal gjøres er ulikt fordelt mellom menneskene. Ibsen så det klart, og alle som har levd en stund har erfart det samme. Ny kunnskap blir ikke automatisk til nye vaner.

Mange endringer innebærer ubehag og følelsen av å være på tynn is. Det er vesentlig at ledelsen selv går foran som gode eksempler og rollemodeller (se også Fem viktige egenskaper). Hvis det finnes hindringer i arbeidsmiljø, prosedyrer eller andre forhold som står i veien for gjennomføringen av den vedtatte endringen, så bør dette i størst mulig grad fjernes. Nye prosedyrer og nye strukturer som støtter opp om den ønskede endringen må inn i stedet.

Arbeidsflyt og systemløsninger skal ikke stå i veien for endringen, men skal støtte opp om den. Dette er en krevende del av endringsprosessen, men samtidig en kraft som kan gi fart og energi.

R'en i ADKAR kommer fra Reinforcement. For at en endring skal "sette seg" i organisasjonen må den følges opp med tiltak som sørger for å forsterke den nye ordningen.

Gjennom anerkjennelse, belønning, oppmerksomhet og synlighet kan endringen feste seg. Etterhvert vil det som virket nytt og fremmed bli det normale. Nye metoder, prosedyrer, systemer og verdier stiller med et handicap. De har ikke vist hva de duger til ennå, og må vinne respekt over tid. Underveis vil det oppstå problemer, og måten organisasjonen løser disse på vil være viktig. Smidighet og tilpasning til nye forhold bidrar til å redusere eventuell friksjon.

 

ADKAR er et verktøy for å gi systematisk tilnærming og langsiktighet i endringsprosesser. Endringene skal gi gevinster, og disse gevinstene skal kunne høstes gjennom år. Det er vel verd å legge omtanke i prosessen, slik at fordelene faktisk kan utnyttes.

(ADKAR® er et varemerke eiet av Prosci® Inc.)
 

Ta kontakt med oss!

Våre rådgivere er produktive fra første time. Betingelsene er meget konkurransedyktige.

Ta kontakt med daglig leder Jostein Kvinnesland for en uforpliktende samtale.

 

    Habberstad er ISO 9001 sertifisert. Kvalitet i alle ledd.

 

 

 

Våre tjenester

Våre kunder

Prosjektledelse i Habberstad?

Er du IT-prosjektleder? Da er kanskje Habberstad det rette stedet for deg. Vi skal styrke oss innen prosjektledelse.  Les mer her...

Ta kontakt, eller tips en venn!

 

FacebookLinkedIn
Denne hjemmesiden er designet av 9Co Webdesign