Hardt arbeid, målbevissthet og kunnskaper er viktige egenskaper for den som har ambisjoner om en karriere i næringslivet.

Men de egenskapene som betyr mye i begynnelsen av en karriere er ikke nødvendigvis de samme som betyr mye på høyere nivåer i organisasjonen.

Til å begynne med er det viktigst hva du kan. Senere er det viktigere hvem du kjenner, og ikke minst: hvem som kjenner deg.

Alan S. Berson and Richard G. Stieglitz har skrevet om dette i "Leadership Conversations: Challenging High-Potential Managers to Become Great Leaders". Her argumenterer de for at tekniske kunnskaper og ferdigheter må balanseres med andre egenskaper når man beveger seg på på høyere nivåer i organisasjonen.

Betydningen av å bygge sterke relasjoner virker innlysende, men betydning går langt utover den umiddelbare effekten, sier forfatterne. Konversasjon kan være et godt middel for å bygge tillit på lang sikt, og kan utvikles til å bli et finsiktet verktøy for å nå bestemte mål.

 

 

En styringsmodell som er basert på kommando og kontroll har vært dominerende i mange år. Tendensen er at mer fleksible, selvstyrte, egenmotiverte og kunnskapsbaserte modeller styrker seg. I Norden er denne utviklingen kommet langt, og kanskje lengst, men også i USA og andre land ser vi tendensen.

Lederskap og styring er forskjellige aspekter ved det å oppnå resultater gjennom andre. Begge aspekter er nødvendige, men avhengig av situasjonen vil det være bruk for mer av det ene enn det andre. Den rette balansen er viktig for resultatene som oppnås.

Styringsapektet dreier seg i stor grad om måloppnåelse, delegering, kontroll og planlegging. Det er også mykere sider ved styring, f.eks. opplæring og støtte av ansatte. En fersk leder er i en posisjon hvor vedkommendes resultater i stor grad oppnås ved at de underordnede gjør det godt.

Lederskapsakspektet er mer prosessorientert enn styring. Det er viktig å klare en frist, men det er også viktig hvordan gruppen nådde målet. Hvis målet ble nådd uten at gruppen ble involvert og utviklet vil man ikke få den læringseffekten som er viktig for langsiktig suksess. Dette er forhold lederskap dreier seg om.

Også på lavere nivåer kreves det lederskap, f.eks. ved rekruttering av nye ansatte. Her må den som ansetter vurdere kandidatenes kunnskaper, men også hvordan de vil passe inn i bedriftskulturen og hvordan deres personlighet vil passe sammen med andres. Slike vurderinger blir enda viktigere på høyere nivåer, hvor man er leder for ledere.

For å møte slike langsiktige krav kreves at bedriftens ansatte har eierskap til de samme mål og ambisjoner. En gruppe som deler dette er også bedre i stand til å lære, justere kursen og tilpasse seg endringer. Lederskap legger til rette for utvikling av slike holdninger.

En "styrer" er alltid beredt til å svare på spørsmål. En "leder" er alltid beredt til å stille spørsmål, og gjør det. Lederskap dreier seg derfor mer om strategi, mens styring handler om taktikk.

Lederskap innebærer å åpne muligheter, mens styring handler om å løse problemer. Begge deler er nødvendige egenskaper, men det er ikke likegyldig hvilken modus man er i. Lederskapsmodus hjelper deg å sette målene. Styringsmodus er nødvendig for å nå dem.

Ulike situasjoner krever ulik miks av disse egenskapene. Berson og Stieglitz har funnet at en av de største farer for en toppleder er at han eller hun begynner med styring når situasjonen egentlig krever lederskap.

Styringsrollen kan ofte være innenfor komfortsonen, mens lederskap er utenfor. Hvis lederen det gjelder ikke er oppmerksom på at dette skjer, kan det være fare på ferde.

Det viktigste temaet i boken er ulike typer konversasjon som er en leder bør engasjere seg i. Ikke som en rutinemessig oppgave som kan krysses av på en sjekkliste, men som ferdigheter som etterhvert blir ubevisste i det daglige, og som kan hentes bevisst frem etter behov. 

En type konversasjon handler om å etablere en relasjon der det ikke er noen fra før. Forfatterne anbefaler å snakke med folk uten å kreve svar, men å lytte oppmerksomt til hva den andre parten har å si. Slik uforpliktende samtale kan virke effektivt som isbryter, og bygger tillit og kjennskap til hverandre.

En annen type samtaler har til hensikt å bygge lederskapskvaliteter hos de du er leder for. Det å utvikle ledere internt er viktigere enn noengang. Kandidater må vennes til de tankebaner som kreves for styring, og deretter for lederskap. Ved eventuelle forfremmelser vil det være nødvendig å legge noen tankebaner til side, og hente frem noen nye.

Utvikling av nye lederkandidater er en kontinuerlig prosess, og ikke noe som kan erstattes av et ukeskurs. Det er ikke en HR-aktivitet, men et lederansvar som krever årvåkenhet og oppfølging.

Beslutninger er en sentral del av hverdagen for de som har lederoppgaver. En "styrers" beslutninger vil i stor grad være bygget på fakta, og vil reflektere verden slik den er i dag. Det vil ikke være særlig stor toleranse for feil, og prioriteten vil være å få jobben gjort. En "leders" beslutninger, derimot, vil i større grad være bygget på visjoner for en fremtid. Dermed vil den være mindre sikker. Toleransen for feil vil være større her enn for den faktabaserte beslutningen.

I den gamle verden kunne en sjef samle informasjon, ta en beslutning og så sende ut ordre til fotfolk som utførte ordrene. I dagens verden kan ikke lederen selv ha all kunnskap som kreves for å løse oppgavene.

Den gjensidige avhengigheten mellom deltakerne i prosessen blir større, og kunnskapen man til enhver tid har i gruppen er kanskje mindre viktig enn evnen man har til raskt å lære seg det som er nødvendig. En beslutningsprosess som bygger på et slikt samvirke, og som stimulerer det til å videreutvikle seg, er avhengig av et stort innslag av lederskap, og mindre grad av styring.

Tilsvarende er det med gjennomføringsevnen. Jo mer kunnskapsrike og involverte medarbeiderne er, jo mer vil lederskap være avgjørende for at resultatene kan leveres. Styring vil kunne virke demotiverende og vil kunne hemme evnen til å levere optimalt.

(Svein Hansen, 2013.05.24)

 

Se også:
Lederjakt

De nye lederne

Uvanlig gode ideer
Organisasjonens hukommelse
  

 

 
Denne hjemmesiden er designet av 9Co Webdesign