Arbeidslivet er i stadig endring, og kravene som stilles til den enkelte endres også. Det gjelder også lederrollen.

Innholdet i arbeidslivet endres på grunn av teknologi og markedsforhold. Privatliv og arbeidsliv får mer uklare grenser.

Det som fungerte godt tidligere  behøver ikke nødvendigvis fungere like godt i fremtiden. Utvikling av effektive virksomheter krever nye tilnærminger og verdier. Jacob Morgan mener at disse fem egenskapene vil være svært viktige for ledere i årene som kommer:

1. Går i front

Tidligere var ledelse ofte basert på frykt, formell rang, ordre og kontroll. Dette varierte riktignok betydelig fra virksomhet til virksomhet og mellom kulturer. Men trenden er klart på vei bort fra disse elementene.

I stedet tar lederne roller som innebærer at de fjerner hindringer som står i veien for at de ansatte skal yte sitt beste.

Det handler om å gi medarbeiderne frihet til å lykkes. Dermed lykkes også lederne.

Mange har sagt at de ansatte er bedriftens viktigste ressurs. Mens det tidligere kunne være en talemåte, får det nå større reelt innhold, og blir tatt på alvor.

2. Forstår teknologien

Ledere har til alle tider hatt behov for å forstå produksjonsteknologien i egen bedrift, om ikke i minste detalj, så i det minste slik at de kan ta velbegrunnede beslutninger om investeringer og bruk.

Bildet endrer seg nå. Behovet for å forstå teknologiens muligheter og begrensninger strekker seg langt ut over bedriftens grenser og inn i kundenes verden. Ikke bare til stuen og hjemmekontoret, men bokstavelig talt ned i lommene deres.

Verdikjedene strekkes ut til kundenes mobile enheter, telefoner og nettbrett. Interaksjon mellom kunder og ansatte kan skje gjennom disse nye kanalene, og samarbeidsformer som var utenkelige for få år siden blir vanlige. Skillet mellom jobb og fritid blir mindre tydelig enn før.

Det er selvsagt ikke slik at alt som er mulig nødvendigvis er et gode for enhver virksomhet. Mye kan virke som støy og forstyrrelser i en ellers velsmurt virksomhet. Men ledere som ser hvilke muligheter som kan bidra positivt får et fortrinn fremfor de som stivner i gamle arbeidsmåter.

3. Bruker eksempelets makt

Nye samarbeidsformer krever mer enn lederens muntlige støtte, eller godkjenning av et budsjett. For at nye arbeidsformer skal få gjennomslag kreves at lederskap demonstreres ved å etterleve ideene i eget arbeid.

Samarbeid er ikke noe man gjør i tillegg til den vanlige jobben. Det er heller ikke et prosjekt som skal gjennomføres for så å avsluttes. Praktisk etterlevelse av nye idealer må starte med toppen.

4. Mot til å forlate det trygge

Innovasjon krever at man beveger seg utenfor komfortsonen.

Den sårbarhet dette innebærer bør ikke ses som et tegn på svakhet, men som et tegn på mot. Uten mot til å utfordre gamle måter å arbeide på vil man ikke utvikle noe nytt.

Selvsagt innebærer ikke dette at man skal kaste seg hodeløst ut i alt nytt bare fordi det er nytt. Det er som kjent forskjell på barbering og halshugging!

En fornuftig vurdering av hva som kan være tjenlig for virksomheten må alltid ligge i bunnen. Men den må balanseres mot behovet for å prøve nye ting.

Alt nytt innebærer risiko, og du kan ikke være sikker på hvordan det går uten å prøve.

5. Tror på verdien av å dele

I den tradisjonelle bedriftsmodellen satt sjefen på toppen, og delte ut ut informasjon etter hva han mente den ansatte hadde bruk for, kjent som "need to know". De ansatte måtte følge ordre uten å stille spørsmål.

Deling av informasjon er sentralt i dagens virksomhetsmodeller, og norsk næringsliv har vært tidlig ute i denne prosessen. Mer kunnskapsrike ansatte, bedre verktøy og nye krav til meningsfullt jobbinnhold innebærer en dreining til kunnskapsledelse fremfor autoritær ledelse.

Moderne ledelse innebærer også at ledere må stole på at de ansatte kan treffe gode beslutninger på lavt nivå i organisasjonen, uten at at alt skal rutes tjenestevei til topps .

Interessant? Les mer i Jacob Morgans bok "The Collaborative Organization: A Strategic Guide to Solving Your Internal Business Challenges Using Social and Collaborative Tools", utgitt på McGraw Hill.

Svein Hansen, 2013.08.20

 

 

Se også:
Avlære "Grunnkurs i Ledelse"?
Harde tall og myk ledelse
Lederjakt
Organisasjonens hukommelse
Emosjonell intelligens
Organisasjonsutvikling
Ledertrening og salgsopplæring