Prosjektledelse

Habberstad gir deg effektive og kunn-
skapsrike prosjektledere. Vi sørger
for gevinster og resultater fra første
dag.

Vår erfaring fra krevende oppdrag
gir lav risiko, smidighet og
lavere kostnader.

Mer om prosjektledelse...

Sikkerhet og GDPR 

Habberstad tilbyr flere tjenester som
er relevante for løpende GDPR oppfyllelse,
som eksternt Personvernombud,
revisjon mot GDPR, etablering av
internkontroll og gjennomføring
av risikovurderinger.

 

Mer om Sikkerhet og GDPR...

Rekruttering

Vi finner de beste kandidatene til leder-
og spesialiststillinger. Gode metoder
gjør at vi effektiviserer den mest
arbeidskrevende fasen.

Du kan konsentrere deg om å
velge blant kandidater som alle
er velkvalifiserte og motiverte.

Mer om rekruttering...

Sikkerhet og GDPR

Den nye personvernforordningen GDPR stiller strenge krav til alle som behandler persondata. Det gjelder svært mange bedrifter og offentlige virksomheter.

Det vil være krevende for mange virksomheter å oppfylle kravene i den nye loven, spesielt dersom det eksisterende styringssystemet ikke er operativt og man har en stor kundebase i privatmarkedet. 

GDPR står for "General Data Protection Regulation", og innføres i Norge gjennom EØS-avtalen, gjeldende fra 20. juli 2018. Den sikrer kundenes eierskap til egne data i langt større grad enn den gamle personvernloven.

Mange av de nye rettighetene for personer vil måtte løses med selvbetjening, dersom man skal rekke behandlingsfristen og unngå bøter. 

Datatilsynet har oppsummert endringsbehovet i ti enkle punkter:

  • Alle norske virksomheter får nye plikter
  • Alle skal ha en forståelig personvernerklæring
  • Alle skal vurdere risiko og personvernkonsekvenser
  • Alle skal bygge personvern inn i nye løsninger
  • Mange virksomheter må opprette personvernombud
  • Reglene gjelder også virksomheter utenfor Europa
  • Alle databehandlere får nye plikter
  • Alle bør samarbeide i egne nettverk og følge bransjenormer
  • Alle får nye krav til avvikshåndtering
  • Alle må kunne oppfylle borgernes nye rettigheter

Det er ledelsen som er ansvarlig for personvern og informasjonssikkerhet. Ansvaret kan ikke delegeres bort. Men det er mulig å få hjelp til å etablere et effektivt styringssystem som kan gi rammen for arbeidet: Habberstad kan bistå din virksomhet med å få på plass det som kreves i ny lov. Les mer om denne tjenesten Personvernombud.

Habberstad har et sterkt fagmiljø med sertifiserte rådgivere innen ny personvernforordning (GDPR), og lang erfaring med etablering av styringssystemer og informasjonssikkerhet generelt i kritiske miljøer, som helse og finans. Våre oppdragsgivere er innen alle sektorer, inkludert medlemsorganisasjoner. 

For sikker og smart utnyttelse av interne- og eksterne datakilder kan Habberstad også bistå med analyse av mulighetene for bedre utnyttelse av tilgjengelige informasjonstjenester.

Vi bidrar med effektiv prosjektledelse og endringsledelse - slik at oppgavene løses raskt og effektivt, og med resultater som er tatt i bruk i løpet av kort tid.

Vi har også rådgivere med mer teknisk bakgrunn. Kombinasjonen av teknisk og administrativ kompetanse, dokumentert gjennom omfattende sertifisering, bl.a. CISA og CISPP, gir trygghet for kvalitet og effektivitet.

 

 

Ta kontakt med oss!

Våre rådgivere er produktive fra første time. Betingelsene er meget konkurransedyktige.

Ta kontakt med daglig leder Jostein Kvinnesland for en uforpliktende samtale.

 

    Habberstad er ISO 9001 sertifisert. Kvalitet i alle ledd.

 

 

Endringsledelse

Det investeres mye i nye systemløsninger, nye arbeidsformer og prosesser. En nyutviklet arbeidsprosess eller systemløsning er ikke i mål før den er tatt i bruk, og fordelene kan begynne å vise seg.

Innføringen kommer ikke av seg selv, men krever aktiv endringsledelse. Her er det mye å hente, for god endringsledelse er svært lønnsomt. En undersøkelse som Prosci® har foretatt viser at prosjektene lykkes bedre hvis de omfatter effektive tiltak innen endringsledelse. Forskjellen er stor:

Prosjekter som har effektiv endringsledelse lykkes i 96% av tilfellene, mens prosjekter bare lykkes i 16% av tilfellene dersom endringsledelse er dårlig håndtert. Undersøkelsen omfatter totalt 1.896 prosjekter i 822 ulike virksomheter verden over (Ref Prosci® "Best Practices in Change Management, 2014).

Habberstad bruker ADKAR-metoden for endringsledelse, og har mange sertifiserte rådgivere. Vi bruker norsk som arbeidsspråk, men vi har valgt å beholde den innarbeidede engelske betegnelsen på metoden.

Bruk av ADKAR-metoden øker gjennomslaget for endringene man ønsker, og bidrar til å håndtere motstand på en god måte. Som med de fleste gode metoder bygger den på sunn fornuft satt i system. (Les mer om våre metoder...)

ADKAR-metoden har et individuelt fokus, og bygger på hvordan hver enkelt medarbeider forholder seg til endringer. Den er ikke avhengig av at organisasjonen er skrudd sammen på en bestemt måte, eller har bestemte formål. Derfor kan ADKAR brukes i alle slags virksomheter.

Navnet ADKAR er et akronym. Det henspeiler på disse fem delene:

A-en står for Awareness. Oppmerksomheten skal dreie seg om hvorfor det er behov for endring, og konsekvensene av å ikke endre. Vi kan ikke ta for gitt at behovet er klart for alle. Selv ikke de som selv rammes av konsekvensene av manglende endring behøver å forstå at endring er nødvendig, og enda mindre sannsynlig er det at de som ikke direkte er berørt vil kunne se konsekvensene.

Oppmerksomheten kan bygges ved å undersøke hva som kan oppnås hvis en bestemt endring gjennomføres. Dernest hva som vil skje hvis man ikke endrer seg. Her er det naturlig nok usikkerhet, for hverken den positive vinklingen eller den negative vil kunne bygge på sikker viten. Begge alternativer ligger inn i fremtiden, og mye kan skje. Men oppmerksomhet om en endring kan likevel bygges fra begge sider: ved å erkjenne at både gjennomføring av en endring og motstand mot endringen har konsekvenser.

D'en i ADKAR står for Desire. Det handler om ønsket om å oppnå den fordelen som endringen kan by på. Motstand mot endring er en del av menneskenaturen, og en nødvendig del av denne. I seg selv er motstanden mot endring ikke negativ, men den kan bli det, og den kan ha negative konsekvenser.

Utvikling av ønsket om endring handler om å håndtere motkreftene på en effektiv og forsvarlig måte. Men det handler også om å formidle de ulike aspektene ved endringen og konsekvensene.

Mens bedre lønnsomhet etter en endring kanskje taler mest direkte til eierne, som kan vente seg et økonomisk utbytte, vil dette ha mindre appell til ansatte som ikke har egne eierinteresser. På sin side vil disse kanskje ha større sans for argumentet om at jobbsikkerheten utvilsomt er større i en lønnsom bedrift enn i en som sliter økonomisk.

Konsekvensene av både endring og ikke-endring går naturligvis langt utover det økonomiske. Det dreier seg også om andre slags verdier, både for den enkelte og for virksomheten.

K er tredje bokstav i akronymet, fra Knowledge. Kunnskap er nødvendig både i endringsprosessen og i den nye situasjonen som vi endrer til. Denne kunnskapen kan utvikles gjennom flere tiltak. Som med andre ting som skal læres: hvis du ikke bruker det vil det ikke sitte særlig godt. På engelsk sier man "use it or lose it". Derfor er det viktig at kunnskapen raskt kommer i bruk. Praksis bidrar til at læringseffekten blir best mulig.

A nummer to kommer fra Ability. Det er ikke nok å ha teoretisk kunnskap. Ibsen sa det godt i Peer Gynt: "Ja, tænke det; ønske det; ville det med; - men gjøre det! Nej, det skjønner jeg ikke!" Evnen til å gjennomføre det som skal gjøres er ulikt fordelt mellom menneskene. Ibsen så det klart, og alle som har levd en stund har erfart det samme. Ny kunnskap blir ikke automatisk til nye vaner.

Mange endringer innebærer ubehag og følelsen av å være på tynn is. Det er vesentlig at ledelsen selv går foran som gode eksempler og rollemodeller (se også Fem viktige egenskaper). Hvis det finnes hindringer i arbeidsmiljø, prosedyrer eller andre forhold som står i veien for gjennomføringen av den vedtatte endringen, så bør dette i størst mulig grad fjernes. Nye prosedyrer og nye strukturer som støtter opp om den ønskede endringen må inn i stedet.

Arbeidsflyt og systemløsninger skal ikke stå i veien for endringen, men skal støtte opp om den. Dette er en krevende del av endringsprosessen, men samtidig en kraft som kan gi fart og energi.

R'en i ADKAR kommer fra Reinforcement. For at en endring skal "sette seg" i organisasjonen må den følges opp med tiltak som sørger for å forsterke den nye ordningen.

Gjennom anerkjennelse, belønning, oppmerksomhet og synlighet kan endringen feste seg. Etterhvert vil det som virket nytt og fremmed bli det normale. Nye metoder, prosedyrer, systemer og verdier stiller med et handicap. De har ikke vist hva de duger til ennå, og må vinne respekt over tid. Underveis vil det oppstå problemer, og måten organisasjonen løser disse på vil være viktig. Smidighet og tilpasning til nye forhold bidrar til å redusere eventuell friksjon.

 

ADKAR er et verktøy for å gi systematisk tilnærming og langsiktighet i endringsprosesser. Endringene skal gi gevinster, og disse gevinstene skal kunne høstes gjennom år. Det er vel verd å legge omtanke i prosessen, slik at fordelene faktisk kan utnyttes.

(ADKAR® er et varemerke eiet av Prosci® Inc.)
 

Ta kontakt med oss!

Våre rådgivere er produktive fra første time. Betingelsene er meget konkurransedyktige.

Ta kontakt med daglig leder Jostein Kvinnesland for en uforpliktende samtale.

 

    Habberstad er ISO 9001 sertifisert. Kvalitet i alle ledd.

 

 

 

Habberstad har solid innsikt i hvordan krevende rekrutteringsoppdrag kan løses. 

Det er ikke enkelt å finne den rette kandidaten til en ubesatt stilling. De mest attraktive kandidatene sitter vanligvis i gode stillinger allerede.

Derfor handler jakten på den rette leder eller spesialist i stor grad om å finne den endringsvillige kandidaten. Den som har de rette egenskapene, og som kan se seg selv som en del av noe større. Det handler til slutt om en kombinasjon av egnethet og motivasjon.

Habberstad skaper langsiktige relasjoner gjennom vår virksomhet. Vi har et stort nettverk og løser oppgavene effektivt. Derfor kommer kundene tilbake til oss.

Her er hva en fornøyd kandidat skrev til oss (juni 2016):

"En liten tilbakemelding om prosessen:

I denne prosessen synes jeg at det har vært lagt godt til rette for at jeg som kandidat skulle ha alle muligheter til å prestere opp mot mitt beste. Med min erfaring, både som leder, rådgiver og kandidat i flere prosesser i karrieren min ønsker jeg si at dette er noe av det aller beste rekrutteringsarbeidet jeg har opplevd. Det sier jeg ikke bare fordi jeg fikk jobben, men fordi det er min ærlige og oppriktige opplevelse. Jeg tror mange i deres bransje har noe å lære her."

Godt drevne rekrutteringsprosesser gir positive resultater for alle involverte: kunden, kandidatene og den som til slutt blir valgt. 

Aktuelle stillinger nå:

 

Ta kontakt med oss!

Våre rådgivere er produktive fra første time. Betingelsene er meget konkurransedyktige.

Ta kontakt med daglig leder Jostein Kvinnesland for en uforpliktende samtale.

 

    Habberstad er ISO 9001 sertifisert. Kvalitet i alle ledd.

 

Prosjektledelse

Prosjekter skal føre til effektivisering og gevinster. Habberstads prosjektledere sikrer gevinster ved å skjære gjennom uklarheter og peke på nye muligheter.

Habberstads holdning er at kunden er best tjent med at prosjektet bruker metoder som gir effektiv kompetanseoverføring, trygghet for fremdrift og kvalitet i resultatene.

En prosjektleder fra Habberstad vil benytte metoder og verktøy ut fra hva som er mest hensiktsmessig for den enkelte kunde og prosjekt. Vår måte å arbeide på er tuftet på norsk praksis og på et norsk verdigrunnlag.

Der hvor det finnes anerkjente og velprøvde metoder fra før vil vi anbefale at disse brukes. Hvis kunden ikke har innarbeidede metoder vil vi normalt anbefale å bruke PRINCE2.

Les mer om våre anbefalte metoder her...

Prosjektledere fra Habberstad har omfattende ledererfaring. Vi har ingen juniorer.

Dette er en forutsetning i kompliserte prosjekter, hvor det kan være like viktig å lede oppover som nedover i organisasjonen. Våre prosjektledere kan veilede og gi råd til styringsgruppen, avstemme forventninger og sikre at ressursene brukes effektivt.

For Habberstads prosjektledere står måloppnåelse og gevinstrealisering i sentrum for oppmerksomheten. Vi har god erfaring med utarbeidelse av gevinstplaner, som sikrer en klar forståelse av hvilke gevinster som skal realiseres og hvordan disse skal prioriteres og måles.

Prosjektledelse er ofte tett sammenvevd med EndringsledelseForretningsutvikling og Organisasjonsutvikling. Habberstads prosjektledere har et bredere erfaringsgrunnlag enn du kan regne med å få hos andre leverandører.

 

Ta kontakt med oss!

Våre rådgivere er produktive fra første time. Betingelsene er meget konkurransedyktige.

Ta kontakt med daglig leder Jostein Kvinnesland for en uforpliktende samtale.

 

    Habberstad er ISO 9001 sertifisert. Kvalitet i alle ledd.

 

Wallenius Wilhelmsen Logistics: Standard Technology Enhancement Projects

Modernisering av IT-løsninger som brukes globalt

Les mer …
 
 

Prosjektledelse i Habberstad?

Er du IT-prosjektleder? Da er kanskje Habberstad det rette stedet for deg. Vi skal styrke oss innen prosjektledelse.  Les mer her...

Ta kontakt, eller tips en venn!

 

Personvernerklæring

Habberstad tar ditt personvern på alvor. Les mer her...

 

FacebookLinkedIn
Denne hjemmesiden er designet av 9Co Webdesign