Prosjektledelse

Habberstad gir deg effektive og kunn-
skapsrike prosjektledere. Vi sørger
for gevinster og resultater fra første
dag.

Vår erfaring fra krevende oppdrag
gir lav risiko, smidighet og
lavere kostnader.

Mer om prosjektledelse...

Sikkerhet og GDPR 

Habberstad tilbyr flere tjenester som
er relevante for løpende GDPR oppfyllelse,
som eksternt Personvernombud,
revisjon mot GDPR, etablering av
internkontroll og gjennomføring
av risikovurderinger.

 

Mer om Sikkerhet og GDPR...

Rekruttering

Vi finner de beste kandidatene til leder-
og spesialiststillinger. Gode metoder
gjør at vi effektiviserer den mest
arbeidskrevende fasen.

Du kan konsentrere deg om å
velge blant kandidater som alle
er velkvalifiserte og motiverte.

Mer om rekruttering...

Hvordan er det å være prosjektleder i Habberstad? Vi har større etterspørsel etter våre prosjektledertjenester enn vi kan dekke, og vil gjerne knytte til oss flere dyktige mennesker. Her er noen punkter om rollen prosjektleder fra Habberstad:

Gjennomføring
Som prosjektleder vil du stå sentralt i formulering av ulike måter å løse et problem på, men også midt i arbeidet med faktisk å løse det. For å lande løsningene innen rammene for tid og kostnader, må mange mennesker komme sammen i en lang rekke aktiviteter for å få det hele til å fungere. Prosjektledere setter seg inn i detaljer, avhengigheter og risiko, og som kandidat til en prosjektlederjobb hos Habberstad regner vi med at du har en god del erfaring med dette krevende arbeidet. Du vet at det er lettere å si det enn å gjøre det. Men det er nettopp trangen til å se resultater som driver deg, og over tid bygger du ytterligere erfaring og ekspertise som får det til å skje.

Bredde
Prosjektledere har forståelse av et prosjekt i full bredde, fra start til slutt. Som prosjektleder er du den i prosjektgruppen som får det mest komplette bildet av prosjektet. Andre prosjektmedlemmer har kunnskap om hvert sitt spesifikke fagområde, kunnskap som går i dybden. Prosjektledere har ikke den samme dybden i kompetansen, men til gjengjeld stor bredde. Rollen som prosjektleder gir deg unike muligheter til å lære deg mye om alle aspekter ved virksomheten. Du jobber sammen med sentrale personer som har interesser i prosjektet. Du bygger kompetanse på forretningsproblemene som skal løses og hvordan ulike parters forventninger kan balanseres.

Kommunikasjon
Prosjektlederen er talsmann for laget av utviklere. Samtidig er du den som oversetter forretningsmessige krav og ønsker til en form som gjør det mulig for utviklere å lage løsninger. I ethvert prosjekt, av hvilken som helst størrelse, er kommunikasjon til de som har interesser i prosjektet en helt sentral del av jobben. Det handler ikke bare om hva du skal si, men også hvordan det sies og når du skal si det. Du kommer til spille på skriftlige og muntlige ferdigheter og lærer kontinuerlig å tilpasse det til publikum slik at budskapet kommer frem med et minimum av misforståelser.

Navigasjon
For at du skal kunne levere et prosjekt, vil du raskt lære å navigere i prosessene og systemene i kundens organisasjon. Jo større organisasjonen er, jo mer kompleks er ofte de interne prosedyrene og prosessene. Du må vite hvem som gjør hva og hvordan ting blir gjort. Du må jobbe med mange ulike avdelinger og møter mange mennesker. Over tid bygger du relasjoner og får innsikt i nye typer virksomhet.

Effektivitet
Prosjektledere får mange forespørsler i løpet av prosjektet. Det gjelder å kunne skille mellom ulike typer henvendelser og kunne prioritere hvilke som er viktige og hvilke som ikke er det. Alle spørsmål skal besvares med respekt, men ressursene må brukes der hvor de gir størst effekt med tanke på det målet som skal nås. De store beslutningene i prosjektet skal tas av de som eier prosjektet. Prosjektlederens oppgave er i denne sammenheng å tilrettelegge en prosess som gjør de ulike alternativene sammenlignbare, der kostnader og mulige gevinster er kartlagt og der konsekvensene av ulike valg er tydelige.

Som prosjektleder i Habberstad vil du få mange muligheter til å bruke de ferdigheter du allerede har, videreutvikle dem og supplere med ny innsikt, bygge relasjoner og breddeforståelse som du ikke så lett kan utvikle i noen annen rolle.

Se mer om vår felles kompetanseplattform her.

Interessant? Hvorfor ikke ta kontakt med Harald Mæhle? Det koster deg ingenting, og det kan bli starten på noe nytt...

Habberstad tilbyr en personvernombudtjeneste hvor kunden inngår en tjenesteavtale med Habberstad slik at man får tilgang til et navngitt personvernombud (PVO) både ved avvikssituasjoner og utrykning, for løpende kontroll og for rådgivningsoppdrag. Det gjør at virksomheten kan fylle lovens krav på en enkel måte, uten å binde opp egne personellressurser. Og man får den uavhengighet som et PVO bør ha.

Hva innebærer tjenesten i praksis?

Et personlig personvernombud blir utpekt og tjenesten dekker følgende områder

 • Informasjon og råd til den behandlingsansvarlige eller databehandleren og de ansatte som utfører behandlingen om de forpliktelsene de har i henhold til personopplysningsloven
 • Kontroll av overholdelse av loven og den behandlingsansvarliges eller databehandlerens personvernretningslinjer, herunder fordeling av ansvar, holdningsskapende tiltak og opplæring av personellet som er involvert i behandlingsaktivitetene, og tilhørende revisjoner
 • På anmodning gi råd om vurderingen av personvernkonsekvenser og kontrollere gjennomføringen
 • Bistand ved avvikshåndtering. Det er en frist i ny personvernforordning om varsling av brudd på den enkeltes rettigheter innen 72 timer
 • En egen vakttelefon og epost for PVO sørger for rask respons for våre kunder
 • Ha dialog med Datatilsynet, kunder og ansatte ved behov.

Det inngås en avtale hvor kunden sikres tilgang til personvernombud mot en månedlig avgift som dekker garantert utrykning og noen faste aktiviteter. Utover dette betales bistand pr. time. 

Arbeidsform

 • Det blir utpekt et ansvarlig navngitt PVO for kunden. Andre rådgivere vil være stedfortreder, ved avvikling av ferier og eventuelt fravær
 • Hver PVO vil ha et team som kan utføre arbeid under personvernombudets ledelse for å gi kunden den best mulige rådgivning på spesialområder
 • Teamet har spesialkompetanse og erfaring innenfor ulike områder. Dette omfatter, men er ikke nødvendigvis begrenset til, teknisk informasjonssikkerhet, styringssystemer og internkontroll, risikovurdering, prosjekt- og endringsledelse og operasjonell avvikshåndtering
 • PVO vil lede prosessen med å få det beste av interne og eksterne krefter i de ulike personvernoppgaver.

Habberstad har advokater vi kan anbefale, eller virksomheten kan bruke egen jurist ved behov.

Vårt team på GDPR

Habberstad har et sterkt fagmiljø med sertifiserte rådgivere innen ny personvernforordning (GDPR), og lang erfaring med etablering av styringssystemer og informasjonssikkerhet generelt i kritiske miljøer, som i helse og finans. Våre oppdragsgivere er innen både offentlig og privat sektor, fra helse, forvaltning og medlemsorganisasjoner til finans, handel og tjenesteytende næringer.

Vi har også rådgivere med mer teknisk bakgrunn. Kombinasjonen av teknisk og administrativ kompetanse, dokumentert gjennom omfattende sertifisering, bl.a. CISA og CISPP, gir trygghet for kvalitet og effektivitet.

Dette er noen av Habberstads rådgivere - de vil kunne hjelpe din virksomhet med GDPR, informasjonssikkerhet og personvern:

 

Hva venter du på?

Datatilsynet oppfordrer alle virksomheter til å opprette personvernombud, uavhengig om de er pålagt å ha det eller ikke. Du finner mer om informasjonssikkerhetny personvernforordning og endringsledelse på Habberstads nettsider.

Men hvorfor ikke kontakte Rolf Haavik med det samme? 

epost: rolf.haavik@habberstad.no

mobil:  90 73 37 60

 

Ny personvernforordning (GDPR) blir en del av den nye Personopplysningsloven fra 25. mai 2018. Mange virksomheter blir i henhold til ny lov pålagt å ha et personvernombud.

Personvernombud kan være en tjeneste som leies inn etter behov

Det kan være krevende å finne en kvalifisert kandidat til denne rollen. De ansatte har hendene fulle fra før, og rollen krever spesielle kvalifikasjoner. Som hovedregel kan en person ikke være personvernombud og samtidig ha en rolle der hun skal bestemme formålet med å samle inn personopplysninger og måten de skal behandles på. Hver enkelt virksomhet må vurdere om ombudet kan komme i slike interessekonflikt.

Personvernombudet behøver ikke å være ansatt i virksomheten, men kan utføre oppgavene på grunnlag av en tjenesteavtale. Dermed kan interessekonflikter unngås, og denne rollen kan dekkes uten at det går utover daglig arbeid. Dine kolleger har det travelt nok fra før.

Habberstad tilbyr tjenesten Personvernombud

Habberstad tilbyr rådgivere til rollen Personvernombud i din bedrift. De er sertifiserte på ny personvernforordning, informasjonssikkerhet og endringsledelse. Vi mener disse tre kompetanseområder er nødvendig for oppfylle de krav som stilles for et effektivt personvernombud. Juridisk kompetanse er som regel ikke det viktigste for denne tjenesten, men vil kunne være nødvendig av og til. Les mer om vårt tilbud Personvernombud som en tjeneste.

Habberstads erfaring med informasjonssikkerhet og personvern

Habberstad har gjennom en årrekke bistått virksomheter med å etablere styringssystem for informasjonssikkerhet. Styringssystemet er en viktig bunnplanke for innføring av de nye kravene som stilles av den nye personvernforordningen, og Datatilsynet anbefaler at arbeidet begynner med dette.  

Slik vi ser det, er GDPR i hovedsak et spørsmål om praktisk håndtering av persondata i IT-systemene. Habberstads erfaringsbakgrunn fra ledelse av IT-tunge endringsprosjekter er en styrke for å løse utfordringen med GDPR på en smidig måte. Vi kombinerer denne erfaringen med sertifisert bred kompetanse og erfaring på informasjonssikkerhet generelt (CISA) og sertifisert teknisk sikkerhetskompetanse (CISSP) som vil være nyttig i forbindelse med nye krav til sikkerhet. 

Hva venter du på?

Datatilsynet oppfordrer alle virksomheter til å opprette personvernombud, uavhengig om de er pålagt å ha det eller ikke. Du finner mer om informasjonssikkerhet, ny personvernforordning og endringsledelse på Habberstads nettsider.

Men hvorfor ikke kontakte Rolf Haavik med det samme? 

epost: rolf.haavik@habberstad.no

mobil:  90 73 37 60

 

 

Habberstads personvernerklæring

Habberstad AS, ved daglig leder, er databehandler for personopplysninger i forbindelse med våre klienters rekrutteringsoppdrag. 

Habberstad AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger for:

 • kandidater til fremtidige stillinger
 • ansatte og innleide rådgivere
 • brukere av våre nettsider
 • kontaktopplysninger til kunder, referanser, leverandører og andre som vanligvis er offentlig tilgjengelig 

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Har du spørsmål rundt dine rettigheter ifm personvern i Habberstad AS, kontakt pvo@habberstad.no

 

Databehandlere

Habberstads har flere databehandlere:

 • Microsoft for Office365 for kontorstøtte verktøy. Eposter om ansatte og kandidater lagres i skyen i Europa i Office365 hos Microsoft
 • Garnes Data AS for nettverk og telekommunikasjon
 • Dillistone Systems for Filefinder (rekrutteringprosess, med epost og søknader)
 • Tripletex AS for lønns- og regnskapsdata

En standard databehandleravtale eksisterer mellom Habberstad og våre databehandlere. Personopplysninger utleveres ikke fra Habberstad til andre aktører, uten samtykke fra den registrerte.

 

Behandling av personopplysninger ifm rekrutteringsoppdrag

Habberstad er Databehandler:

Habberstad er databehandler på vegne av vår oppdragsgiver, som er behandlingsansvarlig. Ved å sende inn søknad på en stilling, samtykker kandidaten til behandlingen for den aktuelle stilling. Det innebærer samtykke til:

 • Lagring av søknad, CV, e-poster og Habberstads vurderinger av kandidaten i Habberstads systemer
 • Oversendelse av søknad, CV og Habberstads vurderinger av kandidaten til oppdragsgiver. 

CV’er og eventuelle vurderinger av kandidater lagres inntil 12 måneder med begrunnelse i at dersom en nyansatt kandidat slutter i sin nye stilling etter kort tid kan Habberstad være forpliktet til å finne ny kandidat til stillingen. Det er relevant å bruke samme søkere til den samme stilling (samme formål).

 

Habberstad er Behandlingsansvarlig:

Kandidaten kan gi samtykke til utvidet lagring av søknad, CV, e-poster og Habberstads vurderinger av kandidaten i Habberstads systemer for eventuell bruk i fremtidige ansettelsesprosesser som Habberstad utfører. Det innebærer samtykke til:

 • Lagring av søknad, CV, e-poster og Habberstads vurderinger av kandidaten i Habberstads systemer
 • Oversendelse av søknad, CV og Habberstads vurderinger av kandidaten til fremtidige oppdragsgivere.

Informasjonen i denne behandlingen, hvor Habberstad er behandlingsansvarlig, vil normalt lagres i 5 år. Informasjonen slettes deretter.

 

Behandling av personopplysninger for ansatte og innleide rådgivere

Habberstad er behandlingsansvarlig for personopplysninger for ansatte og innleide rådgivere i Habberstad. Personopplysninger og lønnsinformasjon lagres i Microsoft Office365 for kontorstøtte verktøy samt i Tripletex AS. Behandlingen baseres på ansettelsesavtale. Ansatte og innleide rådgivere har rettigheter ihht Personopplysningsloven.

 

Habberstad nettsted

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettstedet, lagres på egne servere som driftes av Garnes Data. Det er kun Habberstad og databehandlerne som har tilgang til opplysningene som samles inn. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted.
Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. 

Følgende informasjonskapsler brukes på Habberstad.no:

 • Analyseverktøyet Google Analytics bruker informasjonskapsler til å produsere statistikk som viser bruksmønsteret for Habberstad.no. Les mer om Google Analytics og bruk av informasjonskapsler her. 
 • Vår publiseringsløsning, Joomla, plasserer en informasjonskapsel på din maskin for å begrense visse tilgangsrettigheter til brukere med administrative roller.  Denne informasjonskapselen blir liggende i ett døgn. 

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7.

Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no)

 

Spørreundersøkelser

Daglig leder har ansvaret for Habberstads spørreundersøkelser. Habberstad bruker Survey Monkey til å gjennomføre undersøkelser. Vi vil alltid informere om formålet med spørreundersøkelsen, og hvorvidt den er anonym eller ikke. Habberstad vil ikke dele opplysningene med andre eller bruke opplysningene til andre formål enn det som er angitt.

Anonyme undersøkelser
Dersom undersøkelsen er anonym, vil ikke Habberstad eller Survey Monkey samle inn noe informasjon som kan kobles til deg.

Identifiserbare undersøkelser
Dersom undersøkelsen ikke er anonym, kan Habberstad identifisere de som har besvart undersøkelsen. Vi kan også benytte Survey Monkey til å sende ut undersøkelser eller oppfølgingsspørsmål.

Ramirent: IT-strategi

Ramirent trengte en IT-strategi som kunne gjøre IT til et verktøy for videre vekst i etablerte markeder.

Les mer …
 
 

Prosjektledelse i Habberstad?

Er du IT-prosjektleder? Da er kanskje Habberstad det rette stedet for deg. Vi skal styrke oss innen prosjektledelse.  Les mer her...

Ta kontakt, eller tips en venn!

 

Personvernerklæring

Habberstad tar ditt personvern på alvor. Les mer her...

 

FacebookLinkedIn
Denne hjemmesiden er designet av 9Co Webdesign